English

Životní prostředí a naši zaměstnanci

  • Své zaměstnance systematicky vzděláváme prostřednictvím e-learningových školení o ochraně životního prostředí a pořádáme akce, které podporují jejich ekologické chování.
  • Pravidelně pořádáme interní kampaně v oblasti ochrany životního prostředí s cílem neustálého snižování negativních dopadů našich aktivit na krajinu a přírodu, především v oblasti snižování spotřeby energií, paliv, vody, omezení produkce odpadů a emisí do ovzduší.
  • Naši zaměstnanci se pravidelně zapojují do sbírky oblečení, kterou pořádáme s projektem FOREWEAR. Z vysloužilého oblečení se pro nás prostřednictvím projektu FOREWEAR vyrobí obaly na mobil, které jsou k dostání na prodejnách i e-shopu.
  • Kontinuálně se snažíme zvýšit podíl výkonu práce z domova nebo pomocí videokonferencí, což má pozitivní dopad na přepravu zaměstnanců dopravními prostředky a spotřebu energií.
  • Fungujeme jako bezpapírová kancelář.
  • Efektivně využíváme firemního vozového parku - budujeme ekologickou flotilu služebních vozidel. Sledujeme a vyhodnocujeme spotřebu pohonných hmot a plnění emisních norem.